ПРЕСЦЕНТЪР >> Новини

Гражданско движение ВОЛЯ с бързи решения на проблемите в Пловдив


09.03.2017

Веселин Марешки събра представители на бизнеса и работодатели от Пловдив, след като откри бензиностанция в града. В отворена дискусия те обсъдиха проблемите на страната и в частност на Пловдив.

На разговорите присъстваха и кандидат-депутатите от Гражданско движение ВОЛЯ Нина Миткова и Елена Аксиева. Водачът на листата за Пловдив Нина Миткова обобщи проблемните точки, които бяха дискутирани на срещата.

„Управленската програма на Гражданско движение ВОЛЯ включва ясна и целенасочена визия за развитието на Република България. Необходими са бързи и мащабни действия за подобряване качеството на живот на българските граждани”, посочи Миткова.

Тя набеляза основните проблеми на Пловдив, както и стъпките, които ще предприеме за тяхното решаване, ако бъде избрана за народен представител.


Младежта и спорта

България, а в частност и Пловдив, имат дългогодишни традиции в областта на спорта. Дали сме на света невероятни атлети. За съжаление, в последно време всички партии и управници говорят за спорт, но от думите им не следват конкретни действия. Спортните съоръжения не се поддържат и се рушат, а в същото време децата ни няма къде да играят.

За да можем да се върнем отново на почетната стълбичка, трябва да се направят следните промени:


- Приемане на делегиран годишен бюджет от държавата за развитие на младежите в избрана област – спорт, култура, изкуство. Осигуряване на частично или пълно покриване на таксите на деца до 16-годишна възраст за занимания по избор;

- Определяне на ангажираността на общините към спорта, с ясни законови рамки. Към момента такава изрично липсва поради размитите дефиниции в Закона за спорта;

- Извършване на промяна в начина на финансиране на Министерството на младежта и спорта. Въвеждане на гарантиран процент от бюджета за спорт. Пренасочване на приходите от Спортния тотализатор обратно към централния бюджет;

- Въвеждане на правила за изграждане и ремонт на спортни бази. Приоритизиране на ключови обекти, в които да се развиват важни за съответните региони спортове;

- Осъвременяване на Националната стратегия за младежта;

- Приемане на нов Закон за младежта, отчитащ реалностите на младите хора, с ясни критерии за развитие и равнение по световните стандарти в тази област;

- Либерализиране на регулациите за спортисти, треньори, съдии и спортни деятели, подпомагане на тяхната мобилност и професионална реализация;

- Приемане на нова Стратегия за развитие на българския спорт и на нов Закон за физическото възпитание и спорта;

- Спешно модернизиране и повишаването на атрактивността на спортните площадки в основните, средните и висшите учебни заведения;

- Подпомагане на общините за преференции при осигуряване на възможности за спорт на хора в неравностойно положение.

Култура

Пловдив е най-старият жив град в Европа. Този факт винаги е бил повод за гордост у всички пловдивчани. Спецификата и архитектурата на Пловдив превръщат града в място, което всеки човек би искал да види, да се потопи в атмосферата му и да научи повече за неговата история. За да се използва пълният потенциал на града като културна столица на Европа през 2019 г., трябва да променим начина, по който развиваме културната си дейност. Културата е продукт, който трябва адекватно да се рекламира и промотира, за да стане достъпен за всички граждани, а не само за отбран кръг от хора. Пловдивчани трябва да бъдат информирани за всички културни мероприятия в града, за да станат адекватна част от тях. Конкретните мерки, които могат да се предприемат, са следните:

- Приемане на отделен Закон за меценатството в изкуството и културата;

- Утвърждаване на маркетинговите и управленските методи в управлението и финансирането на сценичните изкуства;

- Усъвършенстване на нормативната база за подобряване на възможностите за самофинансиране на изкуството и културата;

- Създаване на Национален съвет за сценични изкуства, който ще определя системи за финансиране и регионална политика в сферата;

- Създаване на Национален фонд за подкрепа на изобразителни и визуални изкуства. Приемане на бюджет за монументални и изобразителни изкуства в общественото строителство и създаване на Национален съвет за монументални изкуства;

- Държавно подпомагане за модернизиране на читалищата и библиотеките;

- Законово регламентиране на по-улеснен достъп и механизъм за преференции при осигуряване на културни услуги за хора в неравностойно положение;

- Министерството на културата и Националният филмов център да станат решаващи органи за финансиране на филмопроизводството.

Екология

Всички партии пренебрегват проблемите на екологията – не в национален, но и в световен мащаб. Ставаме свидетели на глобални катаклизми, повечето от които сами можем да предотвратим. България и в частност Пловдив не остава по-назад в тази неприятна статистика. Замърсяването на въздуха, водата и почвата са в пъти над нормата, трафикът се увеличава, като в същото време инфраструктурата не може да поеме това натоварване. Свидетели сме на безхаберно използване на природни ресурси, които не могат да бъдат възстановени. Затова са необходими адекватни мерки като:

- Приемане на Закон за ландшафта; - Въвеждане на ясни правила и механизми за управление на българската природа, които са насочени към ограничаване на безразборното застрояване и унищожаване на части от крайбрежния и планинския ландшафт в България;

- Намаляване на броя на населените места, засегнати от воден режим. Прилагане на адекватни мерки като изграждане на нови водоизточници, намаляване на загубите във водопреносната мрежа и правилно управление на ресурсите;

- Изграждане и развитие на ефективна национална система за ранно предупреждение от наводнения;

- Усъвършенстване на регламента за периодично информиране на населението от страна на общините и контролните органи (ИАОС, РИОСВ, РЗИ)/по общодостъпен начин/ за качеството на атмосферния въздух;

- Приоритетно спазване на политика за превръщането на отпадъците в ресурси чрез интелигентни подходи за управление;

- Изработване на динамична система за наблюдение и оценка на състоянието на защитените зони от мрежата Натура 2000, включително в акваторията на Черно море;

- Възстановяване и укрепване на административния капацитет на компетентните органи по опазване на околната среда;

- Запазване на Европейската схема за търговия с емисии, като ефективно функциониращ пазарен механизъм, включително заложеното в нея 20% намаляване на емисиите до 2020 г.;

- Решаване на проблемите на околната среда посредством интегриране в комплексни политики със земеделието, енергетиката, транспорта, регионалната политика и туризма.

Администрация

Администрацията в държавата и в частност в Пловдив представлява изключително тромава и бавна структура. Главната й задача би трябвало да е да помага на хората, а в момента като че ли е налице точно обратното - повечето проблеми или остават нерешени, или отнемат твърде много време на обикновените граждани. В тази връзка трябва да се предприематследните конкретни мерки:

- Създаване на нов закон за е-управлението, регламентиращ взаимодействието между държавните институции, и дигиталното предоставяне на публични данни, за да се дадат на обществото възможности да проявява инициатива и да упражнява непосредствен контрол над правителството и органите на местната власт;

- Премахване на длъжностите на заместник-министрите и заместник-председателите на държавни структури в България и концентриране на оперативното ръководство на администрацията в държавни и главни секретари;

- Деконцентрация и децентрализация на държавната власт чрез законово прехвърляне на правомощия от централната власт към местните органи, пренасочване на кадри и финансови ресурси от централно ниво към областните и общински администрации;

- Възстановяване на пълноценно средно ниво на управление - област, провеждане на преки избори за областни ръководители и областни съвети;

- Създаване на национална база данни за обучение и ясен и точен механизъм за заемане на ръководни длъжности - началник сектор, началник отдел, директор и държавен/главен секретар;

- Оптимизиране на броя и състава на административните структури в страната. Приемане на нов Закон за държавната служба, който да замени остарелите закони за държавната администрация и за държавния служител и да регламентира детайлите от кадровото развитие и трудовите правила за служителите от всички видове и степени администрации, които са на издръжка на държавния бюджет;

- Въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие” от страна на администрацията при предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса;

- Прилагане на принципа на комплексното административно обслужване и на принципа „едно гише” /интегрирано предоставяне на административни услуги/ при предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса;

- Намаляване на административната и регулаторната тежест чрез прилагане на нормативните изисквания, заложени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Административно процесуалния кодекс и други нормативни актове;

- В задължителната оценка на въздействието на нормативните актове при внасянето им в МС и НС да се включи МСП тест специфична оценка, която има за цел да установи възможните ефекти върху МСП от прилагането на нормативния акт/.


Начало | За нас | Новини | В медиите | Акценти | Документи | Предавания | За членове | Галерия | Контакти | Политика за защита на личните данни
Copyright © 2021 ПП "ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ"